Behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
Advokatfirman Ives AB (”Advokatfirman Ives”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Advokatfirman Ives behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna behandlas då på grundval av förpliktelser enligt bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering, bokföringslagen (1999:1078) samt de advokatetiska regler (god advokatsed) som vi är skyldiga att följa enligt 8 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740). Personuppgifterna behandlas på grundval av följande lagliga grunder;

• fullgöra avtal mellan oss,
• fullgöra en rättslig förpliktelse,
• utföra en uppgift av allmänt intresse,
• det föreligger ett berättigat intresse, eller
• det föreligger samtycke.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och
resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:
(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,
(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Advokatfirman Ives kommer i sin kommunikation i ärendet – såväl med klienten och dennes företrädare och kontaktpersoner som med domstolar, myndigheter och andra med vilka vi enligt punkterna ovan kan behöva överföra personuppgifter till – att använda okrypterad epostkommunikation om inte särskilda skäl föreligger däremot eller om du meddelar att du inte godkänner att okrypterad epostkommunikation används.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Ives enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Ives om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om uppgifter förs över till tredje land, vilket det krävs lagstöd för enligt artikel 44–50 Dataskyddsförordningen, skall information tillhandahållas om till vilka länder överföringen sker och en länk tillregelverk som garanterar skyddet för personuppgifterna.
Kontakta oss på info@ives.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Ives AB, org.nr: 556969-9993, www.ives.se, tel. 010- 762 04 00, info@ives.se, Lilla Strandgatan 19, 261 29 Landskrona, eller Drottninggatan 1, 252 21 Helsingborg.

Advokatfirman Ives har advokater som åtar sig arbete som externa konkursförvaltare och som i den verksamheten beaktar reglerna rörande behandling av personuppgifter. Behandling av personuppgifter vid konkurs sker regelmässigt såväl inom konkursförvaltarens allmänna åtgärder i konkursärendet som i konkursboets verksamhet. I det förstnämnda fallet är det Advokatfirman Ives som är personuppgiftsansvarig. Såvitt avser konkursboets verksamhet är det dock konkursboet som är personuppgiftsansvarigt. Detta innebär att konkursförvaltaren ska hantera dataskyddsfrågorna för boets räkning. Närmare information om behandlingen av personuppgifter i konkursärende ges här [länk till pdf].

Om Cookies

Vår webbsida använder sig, som de flesta andra webbsidor, av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida.

Våra cookies hjälper oss att:
– Göra att webbsidan fungerar som du förväntar dig.
– Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.
– Samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet samt utvärdera och förbättra marknadsföringsinsatser.

Vi använder inte cookies till att:
– Spara någon som helst personlig information om dig utan ditt samtycke.
– Samla in någon som helst känslig information.
– Skicka vidare personlig information till tredje part.

Tillåtelse att använda cookies
Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbsida är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Stänga av cookies
Cookies går att radera eller helt stängas av om så önskas. Vi kan dock inte garantera att webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa kan stängas av genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs varierar något mellan olika webbläsare och versioner av webbläsare men finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida.

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbsida.

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 26129 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 25221 / info@ives.se / 010-76 20 400